GDPR – ochrana osobných údajov

bezpecnost_osobne_udaje_GDPR

 

Prevádzkovatelia informačného systému spracovávajú v informačných systémoch rôzne údaje.

Povinnosť vypracovania bezpečnostného projektu majú podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov subjekty spracúvajúce zákonom špecifikované osobné údaje (napríklad: mzdy, nájomné zmluvy, evidencia obyvateľov, zmluvy s fyzickými osobami všeobecne, biometrické údaje a pod.)

Na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súvisiacimi predpismi sú subjekty spracuvajúce takéto údaje povinné vlastniť vypracovanú dokumentáciu (bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice bezpečnostných opatrenia pri spracovávaní osobných údajov, podľa požiadaviek platnej legislatívy).

  • Vyhnite sa istým sankciám z dôvodu nedodržania legislatívy

Vyplýva to zo zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2013. Podľa zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, úrad pre ochranu osobných údajov prípade porušenia zákona musí uložiť pokutu. §68 ods.3 písm.(c) sa píše : “Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 300 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý si nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods.3.. Spracovateľ bezpečnostného projektu za pokutu z dôvodu chybného vypracovania bezpečnostného projektu ručí.

  • Poskytujeme komplexné služby pri vypracovaní dokumentácie týkajúcej sa bezpečnosti osobných údajov pre malé s stredné spoločnosti.

Poskytujeme poradenstvo pred vypracovaním dokumentácie – analýza reálnych potrieb zákazníka.

  • Cieľom našich služieb je zabezpečiť komplexnú ochranu údajov vo forme elektronickej a fyzickej.

Osobné údaje vo forme elektronickej a fyzickej je nevyhnutné chrániť pred poškodením a zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Osobné údaje je nevyhnutné chrániť od doby ich vzniku, počas archivácie až po ich likvidáciu.

  • Vypracúvame a aktualizujeme dokumentáciu potrebnú podľa zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov podľa potrieb klienta

(analýza bezpečnosti, Bezpečnostný zámer, bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica)

  • Robíme revízie a aktualizujeme bezpečnostné projekty

Pod vplyvom interných, ale externých zmien, dochádza k zastaraniu bezpečnostného riešenia a projektu samotného. Je preto nevyhnutné projekt revidovať a prispôsobovať ho reálnym podmienkam.