Zakladanie a likvidácia spoločností

supertecta_strom

 

Zakladanie spoločností a Zmeny

Zakladenie spoločností je pomerne náročný proces, ktorý vyžaduje odbornosť a neustály kontakt s platnou legislatívou. Zakladáme spoločnosti na kľúč, alebo asistujeme pri zakladaní spoločnosti.

Zakladanie spoločností

 • Posktytujeme poradenstvo pred a počas zakladania.

Cieľom poradenstva v tejto fáze je pomôcť klientom v rozhodovaní pred zakladaním a prispôsobiť tak rozhodnutia reálnym potrebám klienta.

 

 • Vypracujeme všetky dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti

Na základe informácií a na základe analýzy potrieb vypracujeme spoločenskú zmluvu, zakladateľskú listinu a všetky potrebné dokumenty. Minimalizujeme množstvo úkonov, ktoré je potrebné urobiť osobne

 • Vypracúvame dokumenty potrebné pre správu spoločnosti počas existencie spoločnosti

(Valné zhromaždenia, rozhodnutia, smernice a pod.)

 • Vypracujeme všetky dokumenty potrebné k zápisu zmien v spoločnostiach

(Prevody obchodných podielov, zmeny imania, zmeny predmetov podnikania, personálne zmeny – konatelia a pod.)

 

Likvidácia spoločností

Likvidácia spoločností je jeden z najkomplikovanejších úkonov obchodného práva.
Z právneho, účtovného a daňového hľadiska ide o pomerne komplikovaný proces, pri ktorom je potrebné dodržať množstvo legislatívnych pravidiel.
Spoľahnite sa preto na tým našich odborníkov. Poskytujeme Vám komplexnú asistenciu ( právnu, administratívnu, ekonomickú a daňovú) pri likvidácii.

 

 • Vypracovávanie účtovníctva a výkazov spoločnostiam v likvidácií
 • Začiatok likvidácie
 • Pripravujeme dokumenty pre začatie likvidácie
 • Pripravujeme a spracúvame účtovníctvo spoločnostiam, ktoré sa rozhodli zaniknúť, alebo sa zlúčiť
 • Vypracúvame účtovníctvo a výkazy spoločnostiam v likvidácií pre účely likvidácie, podávamé daňové priznania počas likvidácie
 • Zapisujeme vstup do likvidácie na obchodnom registri
 • Zabezpečujeme zverejnenie v obchodnom vestníku, korešpondenciu s veriteľmi a príslušnými orgánmi štátnej správy
 • Pripravujeme dokumentáciu likvidácie pre likvidátora
 • Vypracujeme návrh pre rozdelenie likvidačného zostatku
 • Zabezpečujeme komunikáciu z finančným úradom z cieľom získania súhlasu z výmazom spoločnosti
 • Vykonáme výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • Vypracujeme a doručíme likvidačnú účtovnú závierku príslušným úradom štátnej správy
 • Vypracujeme potrebnú administratívu k archivácií dokumentov spoločnosti a zabezpečíme fyzickú archiváciu