Účtovníctvo, Dane

uctovnictvo_photo

Externé spracovanie účtovníctva

Spracovanie účtovníctva externou spoločnosťou je pomerne bežné riešenie plnenia legislatívnych povinností malých a stredných spoločností.
Naša spoločnosť poskytovanie týchto služieb nezužuje iba na služby vedenie účtovníctva. Problematiku ekonomických služieb vníma spoločnosť komplexne v širších súvislostiach závislých od potrieb zákazníkov. Vzhľadom na neustále vyššiu legislatívnu a technologickú náročnosť a meniace sa legislatívne podmienky je pre malé stredné spoločnosti výhodné zveriť túto oblasť externým odborníkom.

Poskytujeme služby vedenia účtovníctva
Komplexné vedenie účtovníctva podľa zákona o účtovníctve. Robíme kontrolu formálnej správnosti dokladov. Poskytujeme poradenstvo pre ich vypracovanie. Vypracúvame postupy spracovania dokladov a ich účtovania.

Evidencia majetku, pohľadávok, záväzkov, výnosov, nákladov.
Vedieme evidencie, poskytujeme reporting z evidencií, zostavujeme odpisové plány

Vedenie komplexnej mzdovej agendy
Vedenie komplexnej mzdovej agendy do 25 zamestnancov
Zostavujeme mesačné a koncoročné výkazy
Zostavujeme výkazy pre interné potreby, daňové potreby a potreby štátnych inštitúcií.

Vypracúvame účtovnú závierku s príslušenstvom

Dane

Zostavujeme všetky daňové výkazy v závislosti od činností zákazníka
Zabezpečujeme doručenie výkazov. Zastupujeme zákazníka pri podávaní výkazov elektronickou formou.

Poskytujeme poradenstvo a ďalšie služby
Vykonávame daňovú registráciu. Zastupujeme zákazníka pri daňovom konaní. V rámci platnej legislatívy optimalizujeme daňové povinnosti.

Cenník služieb za spracovanie účtovníctva a služieb